Herb Powiatu Szamotulskiego

RODO

czyli przetwarzanie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Szamotułach

Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Od kiedy obowiązuje RODO?

Od 25.05.2018 r.

Jaki jest cel rozporządzenia?

Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE

Czy kontaktować się z nami po wprowadzeniu RODO?

Nie, nie trzeba. Wystarczy zapoznać się z tym dokumentem.


 1. Jak przetwarzamy dane osobowe?

  Zgodnie z przepisami prawa administratorem Państwa danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Szamotułach jest Starosta Szamotulski, adres:
  ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły. Starosta Szamotulski odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

  Jako jednostka organizacyjna Powiatu Szamotulskiego i Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Starostę Szamotulskiego, najczęściej Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wykonywaniem ustawowych zadań realizowanych w interesie publicznym, czy też w ramach sprawowania władztwa publicznego, w szczególności poprzez prowadzenie rejestrów publicznych, czy prowadzenie postępowań administracyjnych. Dane osobowe przetwarzamy także w związku z koniecznością spełnienia innych, nałożonych na nas ustawowo obowiązków prawnych, np. poprzez wystawianie
  i przechowywanie dokumentów księgowych, czy też gdy jest to niezbędne do wykonywania umów, których są Państwo stronami. W niezbędnym zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe również na podstawie Państwa zgody, chociażby przy prowadzeniu działalności kulturalnej, promocyjnej, organizacji imprez, realizacji projektów edukacyjnych, stypendialnych. Dane osobowe przetwarzane są przez nas tylko przez okres wynikający
  z obowiązujących przepisów instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i działania archiwów zakładowych. Zbiory tworzone doraźnie usuwamy bezpośrednio po osiągnięciu celu przetwarzania.

 3. Które dane należy nam podawać?

  W celu realizacji ustawowych zadań, które realizujemy w tut. Starostwie, w większości przypadków udostępnienie nam przez Państwo danych osobowych, jest obowiązkiem ustawowym, dotyczącym wskazania danych osobowych zarówno Państwa jak i innych stron postepowania, czy też danych opisujących stan faktyczny we wniosku, np. posiadanie tytułu do nieruchomości, czy wykazanie interesu prawnego. Udostępnianie Państwa danych osobowych jest też niezbędne przy zawieraniu pomiędzy nami umowy cywilnoprawnej. Niepodanie danych osobowych we wskazanym powyżej zakresie powoduje brak możliwości realizacji przez nas treści żądania, czy też zawarcia umowy. W związku z powyższym, w takim zakresie, podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne. W przypadku zaś udostępnienia danych osobowych w oparciu o Państwa zgodę, oczywiście mogą Państwo odmówić przekazania takich danych, aczkolwiek może to skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w danym projekcie, przedsięwzięciu, czy też otrzymania danego świadczenia. Mogą nam także Państwo przekazywać dane opcjonalne, które nie warunkują realizacji treści żądania lub zawarcia umowy, aczkolwiek mogą usprawnić komunikację między nami, np. numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej.

 4. Komu przekazujemy Państwa dane.

  Wyłącznie w przypadku istnienia podstawy prawnej do przekazania Państwa danych osobowych możemy przekazywać je innym organom i podmiotom publicznym. Państwa dane przekazujemy czasowo również podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, w tym podwykonawcom wspierających nas w realizacji naszych działań - np. uprawnionym podmiotom lub jednostkom przeprowadzającym na nasze zlecenia modernizacje baz danych ewidencyjnych nieruchomości. Przetwarzanie Państwa danych ujętych w systemach informatycznych powierzamy również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych. Państwa dane przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, takim jak podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską lub płatniczą (banki), jednakże tylko
  w zakresie niezbędnym do realizacji naszych usług na Państwa rzecz.

 5. Przysługujące Państwu uprawnienia

  Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów prawa odnoszących się do przetwarzania i ochrony danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień mogą Państwo złożyć wniosek do administratora Państwa danych osobowych, tj.:

  Starosta Szamotulski
  ul. Wojska Polskiego 4
  64-500 Szamotuły

  Przysługuje Państwu ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa regulujące ochronę danych osobowych.

 6. Kontakt

  Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Szamotułach jest Pani Renata Mroczkowska-Giec
  Adres email: iod@szamotuly.com.pl
  Telefon komórkowy: 695-222-665